www.forbindelsen.no

  Alternativ ordbok Engelsk - Norsk

   Søk etter ord som begynner med:
	 A Am B C Con D Di E Eo F G H I In J K L 
	 M N O P Pr Q R Res S Si St T U V W Y
   Forkortelser:
	 a = adjektiv   s = substantiv   t = talespråk   v = verb
 
A		Tilbake til toppen av siden
a.k.a.		(forkortelse: also known as) alias, også kalt
abandon		oppgi, svikte - løssluppenhet
abduct		bortføre
abhorrent	avskyelig
abide		utstå, tåle - overholde - holde
ability 	dyktighet, evne, ferdighet
abolish		avskaffe, oppheve
abound		være overflod av - være rikelig av - yre av, myldre av
abrupt		brå - kort, brysk
absence 	fravær, mangel
abundance 	overflod - rikelighet, tallrikhet - vell	
abundant	rikelig, masser av - overveldende
abuse		s: misbruk - mishandling - skjellsord
		v: misbruke, voldta - skjelle ut
accentuate	betoning - fremhevelse, markering, understreking, vektlegging
accolade	anerkjennelse
accommodate	huse, romme, innkvartere - gjennomsyre - tilpasse
accompany	ledsage - akkompagnere
accomplish	utføre, fullføre - få utrettet
accord		overensstemmelse - avtale - tildele
accordingly	følgelig, av den grunn
account		konto - regnskap - historie
accuse		beskylde - anklage
accustomed to	venne seg til, bli vant til
ache [eik]	smerte, verk(ing) - gjøre vondt, være øm, verke
achieve		få gjort, utrette, oppnå
acid		syre - LSD - sur, syrlig
acknowledgment	erkjennelse, innrømmelse - anerkjennelse - takk, påskjønnelse
acorn		eikenøtt
acquaintance	bekjentskap, kjennskap - bekjent, kjenning
acquired	ervervet, tillært, som man har lagt seg til
actively	aktivt
acute		skarp(sindig), fin - dyp, intens - spiss, skarp, gjennomtrengende - 
		akutt
adapt		avpasse, tilpasse - innrette - gjøre egnet - tilrettelegge -
		bearbeide
addicted	henfallen (til), slave (av)
address		tale til - behandle, ta seg av - henvende - sende - adressere
adept		mester, ekspert (i) - (meget) dyktig, flink
adhere to	fastholde - stå fast på - følge, holde seg til - slutte seg til -
		vokse fast til
adjustment	innstilling, tilpasning - justering, rettelse - ordning, avgjørelse
admire		beundre
admit		innrømme - la komme inn, gi adgang
admonition	formaning - advarsel, varsel
adorable	henrivende, yndig
adore		tilbe, forgude - elske
adrenal		bi-nyre
adulation	grov smiger
advance, in	på forhånd - i forveien - på forskudd
advent		komme - ankomst - fremkomst
adverse		uheldig, ugunstig
aeon		evighet - umålelig periode - et univers tidsalder
affect		virke inn på, berøre
affiliation	tilslutning - forbindelse, tilknytning
affinity	slektskap - likhet - samhørighetsfølelse, naturbestemt sympati
affirmation	erklæring, forsikring - bekreftelse
affliction	lidelse, plage - sorg, bedrøvelse
afford		ha råd til - tillate seg - gi
agenda		sakliste, dagsorden, møteprogram
aggravate	forverre - ergre, irritere - tynge - forstørre - overdrive
agitated	urolig, nervøs, opphisset
agonize		lide kval, pines - kjempe fortvilet
ailment		(mindre alvorlig) sykdom, lidelse
aim		sikte, rette inn - mål, hensikt
aisle		midtgang
AKA		(forkortelse: also known as) alias, også kalt
alight		stige ned, stige ut - sette fyr på noe
align [ølain]	rette inn, regulere, justere
alignment	oppretting, justering, tilpasning - gruppering
allay [øllei]	dempe (frykt) - døyve (f.eks: smerte)
allegiance	troskap (mot)
allegory	gjøre abstrakte ting billedlig
allocate	anvise, tildele, gi - dele ut, fordele
allow 		tillate, gi tillatelse til, la - sette av - la få, gi - godkjenne
allow in	la komme inn, slippe inn
allowance for, make ta i betraktning, ta hensyn til
allowing 	tillatelse - godkjennelse
allowing for	når man regner med, når man tar hensyn til - når man trekker fra
allude to	hentyde til
altar		alter
alter		endre
alteration	endring, omsying
although	skjønt, selv om
amaze		forbløffe
ambiguity	tvetydighet, flertydig
ambiguous	tvetydig, flertydig, mangetydig, uklar, ubestemmelig
amend		endre, forandre på
amnesia		hukommelsestap
amount		beløp - mengde - omfang
amuse		more - underholde
ancestor(s)	Stamfar (forfedre, aner)
ancestral	a: som stammer fra ens forfedre, familie-
ancient [einsjent] gammel
anger		sinne
anguish		engstelse, (sjele)kval, pine - tortur - pines
animate		gjøre levende - besjele - levende
annihilate	tilintetgjøre
annihilation	tilintetgjørelse
announcement	bekjentgjøre
annoyance	ergrelse, irritasjon
anointed	salvet, oljet
anomaly		uregelmessighet, avvik
another, one	hverandre
anticipate	regne med - forutse - foregripe - komme i forkjøpet
anticipation	forventning - det å forutse (el. foregripe)
antithesis	motsetning, antitese
anxious		bekymret, engstelig - ivrig
apparent	tydelig, klar, åpenbar - tilsynelatende
apparition	fremtoning - syn, gjenferd, spøkelse
appear		komme til syne, dukke opp
appearance	komme på avveie - utgivelse, utseende
application	søknad - bruk - iverksettelse
applied		anvendt
apply		søke - gjelde, passe - bruke, anvende - pålegge - anbringe - påføre
appreciation	takknemlighet - påskjønnelse
apprehensive	engstelig, bekymret - forstående, rask i oppfattelsen - oppfattelses-
apprentice	lærling, læregutt, elev - sette i lære
approach	det å nærme seg, komme - adkomst - innfartsvei - henvendelse
appropriate	passende, formålstjenlig, hensiktsmessig, egnet - rett, relevant
approval	godkjenning, samtykke - bifall
approximately	omtrent, tilnærmet, tilnærmelsesvis, cirka, rundt regnet
apt		passende, velvalgt - lærenem, dyktig, flink - kvikk - lett for
arc		bue - lysbue (gnist) - sirkelbue
archetype	arketype (medfødt grunnelement i psyken, felles for alle mennesker 
		uansett tidsepoke eller kultur) prototyp, grunnform, urform
armor		rustning - panser - pansre - armere
arouse		vekke - fig: egge opp, hisse opp
articulate	koordinere, samordne - artikulere, uttale - gi klart uttrykk,
		uttrykke
artificial	kunstig, tilgjort
ascension	oppstigning, himmelfart 
ascribe		tilskrive, tillegge
aside from	til side - bortsett fra - foruten, ved siden av
ask		spørre - be - forlange, kreve - invitere, be
aspiration	higen, streben, trakting - forhåpning - pust, åndedrett - oppsuging
assault		angrep - angripe, gå løs på
assert		påstå, hevde 
assertive	selvsikker - dogmatisk
assess		takstere - vurdere, bedømme
assign		pålegge, tildele, gi - velge ut, utpeke - bestemme, fastsette
assignment	påleggelse - utnevnelse - oppdrag, oppgave, lekse
assimilate	oppta (i seg) - tilegne seg - få til å ligne
assume		anta, forutsette - overta - påta seg 
assure		forsikre (om) - forvisse - sikre
astonish	overraske, forbause, forbløffe
astounding	a: utrolig, forbløffende
astray 		komme bort
atone		gjøre godt igjen - sone
atonement	soning, bot - forsoning
atrocity	grusom handling, grusomhet
attachment	feste, fastgjøring - hengivenhet, forkjærlighet (for)
attain		oppnå, nå, nå opp på
attempt		forsøk, prøve - attentat - besvarelse
attend		være til stede ved, gå på - ta seg av
attendance	nærvær - fremmøte, besøk
attitude	innstilling, holdning
attribute	kjennetegn, tillagt egenskap
attune (to)	stemme - fig: bringe i harmoni (med), (avstemt etter)
auspicious	lovende - gunstig
avatar		en nedsteget guddom i inkarnert form
aware		våken - klar over - oppmerksom
awareness	bevissthet, viten - våkenhet - (klar) forståelse
awe		ærefrykt - imponere - skremme
awesome		storslått, imponerende - ærbødig, full av ærefrykt
awkward		pinlig - klosset - upraktisk - ubeleilig
axiom		grunnsetning - selvinnlysende sannhet

B		Tilbake til toppen av siden
backfire	tilbakeslag - slå tilbake - slå feil
badge		merke, emblem - kjennetegn, tegn
baffling	forvirrende, dessorienterende
bail out	redde seg - hoppe av - hoppe ut
baptized	døpt
bar		stenge - sperre - hindre - untatt - stang
barely		knapt
barrage		s: sperring - demning, dam(anlegg) - sperreild
		v: rette sperreild mot
barren		ufruktbar, gold - uproduktiv - nytteløs
bathtub		badekar - badebalje
baton		batong, (politi)kølle - kommandostav - taktstokk
beacon		sjømerke - fyr
bead		glassperle, liten kule - boble - skumboble - siktekorn
beam		s: (lys)stråle - v: stråle - sende (mot)
bearing		holdning - forbindelse
beatitude	(lykk)salighetserklæring - salighet
bedridden	sengeliggende, lenket til sengen
beget		avle - forårsake
behalf of, on	på vegne av
behold		skue, betrakte, iaktta
belief		tro (på) - lære - livssyn
beneath		nedenfor - under
benefactor	velgjører, donator
beneficial	gagnlig, gunstig, heldig
benefit		fordel, nytte, gagn - gagne
benign		vennlig, mild - gunstig - godartet
bestow		skjenke, gi
betray		forråde - avsløre
better-off	bedrestilte, mer velstående
beyond		på den andre siden - utenfor - lenger enn
bias [baies]	tendens, skjevhet, partiskhet, forutinntatthet - påvirke
biased		forutinntatt, partisk
binoculars	kikkert
bit, a		en smule, litt
blanket		ullteppe - fig: teppe - dekke til
bleed-through	gjennomslag - gjennomgående flekker, (i)gjennomblødning
blend		blande - forene seg - gå gradvis over i hverandre, smelte sammen
blessed		velsignet
blessedness	(lykk)salighet - intens lykke
bliss		lykksalighet, intens lykke
blossom		blomst - blomstring(stid) - blomstre
blur		noe man ser uklart - gjøre uklar, sløre
boast		skryt, stolthet - kunne rose seg
boggle		forbløffe - steile
boil		s: byll - kok - v: koke, syde
bold		dristig - frekk, freidig - utheve, skrive med fete typer
bookend		bokstøtte
bounce		v: dytte, skumpe - sprette, hoppe - kaste tilbake - komme farende
bound  	bundet - grense - hopp, byks, sprett
bound to	ikke unngå å, dømt til å - forpliktet til å
boundaries	grense, grenselinje
boundless	grenseløs
bow		bukke - bøye - bue - bøyle
brag		skryte - skryt, skryting - skrythals
brand		merke - type, slag - brennmerke - stemple
breed		formere seg, yngle - Fig: avle, oppstå
brief		kort(varig) - orientere, brife - instruks
brim		kant, rand - breddfull, fylt til randen
bring forth	frembringe, føde - fremføre, fremlegge
broach		bringe på bane - ta hull på, brekke
broad		bred - flat - vid, vidstrakt - freidig, frimodig - tydelig -
		alminnelig
brunt		hovedtyngde, hovedbyrde
budding		knoppskyting - vordene
burden		byrde - lesse - lastekapasitet
burst		s: eksplosjon - utbrudd 
		v: sprengning, brudd - briste - komme farende
by design	fordi det er/var planlagt (slik)
by-product	biprodukt

C		Tilbake til toppen av siden
call forth	fremkalle - vekke, gi - mobilisere, mønstre - samle
call up		påkalle, tilkalle - vekke til live - innkalle - ringe til
calm [kaam] 	stillhet, sinnsro - rolig - berolige, roe seg
calves [kaavs]	legger
capture		erobre - ta til fange - fengsle
carcase/carcass	kadaver, åtsel - skjelett, ramme, råbygg
casual		flyktig, nonchalant, tilfeldig
casualties	sårede, tilskadekomne, ofre - falne og savnede, døde og sårede - tap
casualty	ulykke - offer, skadet (person)
cataclysm	voldsom omveltning
cater		levere mat til, beverte - dekke
caterpillar	sommerfugllarve, kålorm
cauldron	gryte (f.eks: heksegryte), stor gryte
cause		årsak, grunn - sak - forårsake
caution		forsiktighet - advarsel - advare
cautious	forsiktig, forbeholden, varsom
cave of creation skapelsesgrotten
caveat		advarsel
cease		opphøre, slutte
celebration	feiring, fest - feiret
celestial	himmelsk, himmel-... - guddommelig, overjordisk
celibus		Et språk som de på “den andre siden” bruker. Tilsvarer “Ah-språket”
ceremony	seremoni - seremoniell - formalitet, høytidelighet, omstendigheter
certain		sikker - viss (f.eks: en viss person)
certainly	absolutt, sikkert - javisst, ja absolutt
cetaceans	hvaler
challenge	utfordring - anrop - protest
chariot		(tohjuls) vogn, stridsvogn
charitable	nestekjærlig, overbærende - veldedig
chasm [kæsøm]	(bred og dyp) kløft, avgrunn
chastise	refse - tukte
cheer on	oppmuntre ved tilrop
cheerful	glad (og), fornøyd - munter, gledelig
cherish		holde av, elske - verdsette, sette pris på
chest		brystkasse, bryst - boks, skrin, kiste - skap
chide [tsjaid]	skjenne på, irettesette, laste
chill		kjølighet - lett forkjølelse - kjøle - bli kald
chords		stemmebånd
chuckle		humre, klukkle, lav klukkende latter
circuit [søøkit] kretsløp, bane - strømkrets, nettverk - runde, rundtur - omkrets
circuitry	(elektrisk) kretssystem
circumspect	(klok og) forsiktig
claim		kreve - hevde, påstå 
clarify		klargjøre, presisere
clarity		klarhet
cleanse [klenz]	rense, renske, rengjøre, vaske ren, feie ren
clearing	ferdiggjøring - rensing - opprydding
clench [klent]	klemme sammen, presse sammen
cling to	klynge seg til - klamre seg til
cloaked		omgitt
clockwise	med urviserne, med sola
close		s: (av)slutning, slutt, opphør, ende - innhegning - passasje
closure		lukning, stengning
clue		spor, ledetråd, holdepunkt
cluster		klynge - klase - flokke seg om
cluttered	overfylt, overmøblert
coccyx		halebein
co-create	samskape (med Ånden, Gudskilden eller mitt Høyere Selv)
coerce		tvinge
coffin		(lik)kiste
coherence	sammenheng
cohesive	god sammenbinding/sammenheng
coitus		samleie
collide with	støte sammen med, ryke i tottene på
column		søyle - kolonne - lang rekke
come forth	stå frem - kom frem
comforting	som trøster, skaper velvære
commendable	prisverdig, rosverdig
commensurate with i forhold til, i samsvar med
commit (oneself) begå - tvangsinnlegge - (forplikte seg, binde seg)
commitment	forpliktelse, avtale, løfte
committed	engasjert - forpliktet
commotion	støy, bråk, oppstyr
communion	nattverd (deltagelse), altergang
compaction	komprimering, sammenpressing, sammentrengning
comparison	sammenligning
compartment	avdeling, rom - skott - kupé
compartmentalize sette i bås
compassion	medfølelse, medlidenhet - barmhjertighet
compassionate	ha medlidenhet med, ha medfølelse med - medfølende, medlidende
compel		tvinge - tiltvinge seg
complacent	selvtilfreds
compliance	overensstemmelse, samsvar - innvilgelse - ettergivenhet, føyelighet
composition	utarbeidelse - sammensetning - komposisjon, mønster - sats
comprehend	begripe, fatte, forstå, skjønne - omfatte - innbefatte
compression	sammenpressing, sammentrenging, trykking - kompresjon
comprise	omfatte, bestå av
compulsion	tvang - trang
computation	beregning, utregning
conceive	bli gravid - få (en idé) - forestille seg 
conceptual	begrepsmessig
concern		sak, oppgave - angå - bekymring, uro
concerned	bekymret
conclude	slutte, avslutte, fullføre, konkludere - slutte, trekke slutning - 
		beslutte
concur		være enig - være sammenfallende
condemnation	fordømmelse, kondemnering
condition	tilstand - betingelse - bestemme
condone		tilgi, overse, se gjennom fingrene med
conductive	ledende
conduit		kanal, renne, ledningsrør, åre
confession	tilståelse - skriftemål
confident	sikker - trygg, tillitsfull
confines	grenser, område
confuse		forvirre - forveksle
conjure up	mane frem, trylle frem
conquer		overvinne, beseire, erobre
conscience [kånsjens] samvittighet
conscious [kånsjess] bevisst - klar over
consciousness [kånsjessness] bevissthet
consent		samtykke
consider	tenke over, tenke på, overveie
consistent	konsekvent, gjennomført, følgeriktig - stemme overens
consume		bruke, forbruke - fortære - konsumere
contain		inneholde, romme - få kontroll med
contemplate	tenke på, overveie - betrakte
content		tilfreds - innhold
contest		bestride (gyldigheten av) - kjempe, stride - konkurranse
context		sammenheng, kontekst - bakgrunn - omgivelser, ramme
contradiction	motsigelse, innvending - dementi - indre uoverensstemmelse
contradictory	selvmotsigelse - motsigelseslysten - stride mot
contrary	det motsatte - vrangvillig
contribute	bidra
contrive	klare, greie - arrangere, få i stand
convenience	bekvemmelighet, komfort - fordel - toalett
convergence	sammenløping - tilnærming
conversely	omvendt
convert		gjøre om, regne om - omvende - konvertere - omforme
convey		føre - frakte - overbringe - gi, formidle
conviction	overbevisning, forvissning - dom
convincing	overbevisende, slående
cope		klare (seg), greie (seg) - overkomme
core		kjerne
corporal	legemlig - korporal
correlate	samsvare - vise avhengighet av
counsel		råd - rådføre - advokat - råde, tilrå
countenance	minne - ansikt - fatning - oppmuntre - støtte, godta, akseptere
counter		v: imøtegå, motsette seg - svare, ta til gjenmæle - a: motsatt, mot-
counterfeit	[kauntefit] falsk, forfalsket
counterpart	kollega - motstykke - kopi - motspiller
courage		mot
covenant	pakt - avtaledokument
covert		hemmelig, skjult - skjul, gjemmested
crack		sprekk, gløtt - knall - slag - sprekke - knake
crass		tykk, grov, krass
crate		pakkasse, sprinkelkasse - pakke i kasse
craving		sterk lengsel, sterkt ønske, trang
creative	skapende, kreativ
credentials	(legitimasjons)papirer
credibility	troverdighet
crimson		karmosin(rød), høyrød, mørkerød
cripple		v: lamme - gjøre til krøpling, forkrøple, lemleste - s: krøpling
crisscross	nettverk - på kryss og tvers
crochet		hekle - noe som er heklet
crop		avling
crossover	overkrysning - krysningskanal, gjennomslag
crucial		(helt) avgjørende
crucible	smeltedigel
crude		rå - uferdig, umoden, utrent, uøvd - primitiv - grov, plump - grell
crumble		bryte i småstykker, smuldre opp - falle sammen, falle i grus
crusade		korstog - kampanje
crux		kjerne
crystalline	krystallaktig, krystallisk, krystallinsk
cubicle		lite avlukke - skifterom - sovekammer
culmination	høydepunkt, toppunkt
culprit, the	den skyldige
curb		dempe, tøyle, styre, legge bånd på
current		strøm - strømning - kurant- nåværende
currently	for øyeblikket
curriculum	undervisningsplan
curse [køøs]	forbanne - banne - ed - forbannelse, fig: sann plage
curt		brysk, kort (og avvisende)

D		Tilbake til toppen av siden
dam		mor (mamma) - demning, damannlegg - demme (opp)
dare 		tørre, våge, driste seg til - trosse, utfordre
daunting	skremmende
dearly loved	høyt elsket
debase		fornedre
decay		s: forfall - forråtnelse, oppløsning 
		v: forfalle - gå i oppløsning - råtne
deceitful	løgnaktig, svikefull
deceive		lure, narre
deception	falskhet, bedrag
decimate	forminske - redusere - tilintetgjøre
decipher [disaifø] dechifrere, tyde
declaration	erklæring, kunngjøring, deklarasjon
deed		gjerning, handling
defeat		s: nederlag - forpurring - forkasting
		v: beseire, vinne over, tilintetgjøre
defer to	bøye seg for, underkaste seg
define		definere - avgrense, angi (el. bestemme) nærmere - presisere
defoliating	(skog)avløvning - ødeleggelse av skog med kjemiske midler
delay		forsinkelse - utsettelse - hefte - trenere
deliberate	a: veloverveid - bevisst, tilsiktet - sindig 
		v: overveie - drøfte, rådslå
deliberately	med vitende og vilje - forsettelig, overlagt
delicate	fin, sart - følsom - ømtålig, skrøpelig, svak - 
		vanskelig, delikat, kinkig
delight		fryd, glede, (vel)behag
delude		narre, føre bak lyset
delusion	illusjon, vrangforestilling
delve		grave (dypt) - forske, studere, undersøke
demand		krav - kreve, forlange
demise		bortgang, død
demonstrably	påviselig
denomination	trosretning - navn, benevnelse
denominator	nevner (f.eks: fellesnevner)
dense		tett, tykk
density		tetthet - dumhet
depiction	avbildning - skildring, beskrivelse
deplete		tynne ut, tappe, beskatte sterkt
deprivation	det å berøve, berøvelse - nød
deprive 	frata, berøve
deprive of	fradømme
depths		dyp, langt inne, midten
derivative  	avledning - uoriginal, sekundær
descend [disend] gå ned, stige ned - skråne nedover
descent [disent] nedstigning - utsprang - nedoverbakke
descriptive	beskrivelse
design 		utvikle - konstruere - tegne, formgi - design - mønster, motiv
design, by	fordi det er/var planlagt (slik)
designate	angi, betegne, benevne, gi navn - utpeke, designere
desirable	ønskelig
desire		ønske - begjær - begjære
despair		fortvilelse - fortvile, gi seg over
despicable	foraktelig, ussel
despise		forakte, se ned på
despite		til tross for
detachment	løsgjøring
deteriorate	bli verre - forringes, bli dårligere
determine	bestemme - finne ut, fastslå
determined  	fast, bestemt, målbevisst
determined to	fast bestemt på å
deterrent	avskrekkningsvåpen - myggmiddel
detour [diituø]	omvei, avstikker - omkjøring
deva		gudevesen
deviate		avvike - bøye av
device		anordning, innretning - plan, system
devise		tenke ut
devote		vie til
devotion	hengivenhet - begeistring - andakt
devour		sluke
dichotomy	todeling, togrenet oppdeling
digest		sammendrag - fig: fordøye - finne seg i, tåle
dignity		verdighet
digress		komme bort fra emnet
diligence	flid, arbeidsomhet
dim		svak - dårlig opplyst - uklar - sløve
diminish	forminske - bli mindre
dimly		svakt, uklart
dingy		skitten, falmet - snuskete
dipole		motsatt ladete/magnetiserte poler
dirt		skitt, søle, gjørme - jord
disable		gjøre ubrukbar - uskadeligjøre - utkoble
disadvantage	minus, mangel - uheldige omstendigheter
disadvantageous	ufordelaktig, ugunstig
disappointed	a: skuffet, sveket - uforberedt
disapprove	mislike, ikke like
disaster	katastrofe, ulykke
discard		kaste, kassere, vrake - noe som er vraket
discern [disøn]	skjelne - se - skjønne
discerning	skarp, forstandig
discernment	skarpsindighet - dømmekraft, skjelning
discipline	disiplin - disiplinere - straffe
disclose	avsløre, røpe - avdekke, åpenbare
disclosure	avsløring, røping - avdekking - redegjørelse
discomfort	besvær(lighet), ubehag - uhygge - ulykke - bry - gjøre motløs
disconcerting	forvirrende
discontinue	avbryte - holde opp (med), opphøre, stanse
discount	rabatt - slå av - ikke ta hensyn til
discourage	ta motet fra - ikke oppmuntre
discourse	samtale - lengre foredrag
discretion	diskresjon - forgodtbefinnende, skjønn
discuss 	snakke om, samtale om, diskutere, drøfte
discussion	debatt, diskusjon, ordskifte - drøfting, forhandling - redegjørelse
disdain		forakt
disempower	svekker, gjøre svakere
disengage	frigjøre, gjøre fri - trekke ut - koble ut
disguise	forkledning - forkle, kle ut - skule
disimpassioned	lidenskapsløs, følelsesløs, kald
dismantle	demontere, rive ned, legge ned - avvikle, oppheve
dismay		v: forferde - avskrekke, ta motet fra - ryste dypt, sjokkere
dispassionate	lidenskapssløs, rolig, sindig
dispensation	utdeling (av medisin)
dispersion	spredning
displace	forskyve - flytte på - fortrenge - erstatte
displeasure	ergrelse, misnøye
disposition	lynne, gemytt, sinnelag, - plassering
disquietude	uro
disrupt		gå i oppløsning - splitte, rive opp, sprenge, få til å bryte sammen
disruptive	sprengende, splittende - nedbrytende - opprivende
disseminate	spre (f.eks: kunnskap)
dissipate	spre, jage på flukt - ødsle bort
dissolve	oppløse - løses opp, løse seg opp
distinction	forskjell, skille - særpreg - utmerkelse
distinguish	skjelne - skille - utmerke
distort		fordreie, forvrenge - vri seg
distract	distrahere
distress	volde smerte, volde bekymring - ubehag - nød
distrust	mistro - ha mistillit til
diva		gudevesen
diversion	avledning, omlegging - omkjøring - avstikker - 
		tidsfordriv,underholdning
divine [di’vain] guddommelig - herlig - ane (f.eks: ane uråd)
divinity [di’viniti] gud - guddommelighet, guddomskraft - teologi
division	deling - inndeling, oppdeling - skille, dele - divisjon
dizziness	svimmelhet, ørhet
doctrine	læresetning, doktrine
dodge		smette unna, unnvike - unnvikende bevegelser
dole out	dele ut (sparsomt, eller i små porsjoner, eller motstrebende)
dominion	herredømme
dormant		sovende
doubt		tvil - tvile på, betvile
dovetail	føye seg inn i hverandre, passe sammen
drained		utkjørt - t: pumpet
dread		s: frykt, gru, redsel, skrekk - v: frykte, grue for
		a: fryktelig, fryktet
drowsiness	døsighet, søvnighet
dual		dobbelt - todelt
duality		dualitet - barrieren mellom mennesket og sitt høyere Guds-selv
due to		på grunn av - skyldes 
due		rett - krav (på) - avgift - til gode
dupe		lettlurt person - lure
duration	lengde, varighet
duty		plikt - vakt, tjeneste - avgift

E		Tilbake til toppen av siden
eagerness	iver
earnest, in	for alvor, på alvor
ease		letthet - utvungent - rolig, ubesværet
eclipse		formørkelse
effect		virkning, effekt - få til, få i stand
efficient	effektiv, rasjonell, virksom - dugelig, dyktig, habil
effort		prestasjon, innsats - anstrengelse
eke		(for)øke - supplere, utfylle - drøye
elaboration	utdyping, omhyggelig utforming
elect		velge - utvalgt, utkåret
elevate		heve, høyne - opphøye
elicit		lokke frem - utløse
elude		unnvike, slippe fra
elusive		vanskelig å få tak i - unnvikende, flyktig
emanate 	gi fra seg - utstråle
emanate from	komme fra
embark		gå ombord - begi seg ut på, begi seg i kast med
embarrass	gjøre flau, gjøre forlegen
embed		legge ned i, støpe ned i, begrave i
embody		legemliggjøre - konkretisere - uttrykke
embrace		omfavnelse - omfavne - omfatte - gå over til
emerge		komme til syne - dukke opp - bli tydelig
emergence	oppvåkning - tilsynekomst, fremkomst - fig: debut, ble kjent
emit		avgi - utstråle - gi fra seg
emphasize	legge vekt på, understreke
empower		gi makt til, sette en istand til - gjøre sterk, gjøre dyktig
empowerment	styrke, kraft
enable		sette i stand (til), muliggjøre - kople inn
enablement	fullmakt, istandsetting, bemyndigelse
encode		kode - omkode
encompass	omfatte - omgi
encounter	møte, støte på - sammenstøt
encourage	oppmuntre - anspore - arbeide for, fremme
encumbrance	byrde, klamp om foten
endanger	utsette for fare
endeavor	bestrebe, forsøk, forsøke
endocrine system hormonsystem, endokrin (indresekretorisk) system
endorse		gi sin tilslutning til, bifalle - endossere, påtegne
endowment	legat (sum), gave - evner
endure		tåle, holde ut
energetic	kraftfull, med stor styrke - (handle)kraftig, virksom - 
		iherdig, energisk
energetically	sterkt, kraftfullt
engage		ansette - engasjere - oppta - koble til
engender	skape, avføde
enhance		øke - understreke - forbedre
enigma		gåte, mysterium
enlightenment	opplysning (f.eks: folkeopplysning)
enlist		la seg verve - slutte seg til
ensure		sørge for, sikre
entail		medføre, føre til
entire		hel
entirely	helt, fullstendig - utelukkende
entitle		berettige - gi tittel
entity		entitet (selvstendig vesen, gudevesen, uavhengig eksistens) 
entourage	følget
enumerate	regne opp
envelop		innhylle, omgi
envelope	konvolutt, omslag - hylse - hylster
environment	miljø
envision	forestille seg, forutse, regne med
envy		misunnelse
eon		evighet - umålelig periode - et univers tidsalder
epitome		typisk eksempel, legemliggjørelse
equality	likhet, jevnbyrdighet
equally		like (f.eks: like snill som før)
equilibrium	likevekt
equitable	(rimelig og) rettferdig
esoteric	esoterisk, bare (forståelig) for innvidde, hemmelig
essence		essens - innerste vesen, kjerne
essential	vesentlig - en absolutt nødvendighet
essentially	i sitt innerste vesen - i alt vesentlig
establish	opprette, etablere - bevise - befeste
estrange	fremmedgjøre, støte fra seg, fjerne
etch		etse, radere
evaporate	fordampe, dunste bort
even		jevne (ut) - lik - til og med - engang
ever		noen gang, noensinne - i det hele tatt, overhodet - alltid - stadig
evident		innlysende, (sole)klar, tydelig , åpenbar
evoke		vekke, fremkalle, påkalle
evolution	utvikling
evolve		utvikle, utarbeide
exaggerate	overdrive, fremheve for sterkt
exalted	høy
exceed		gå lenger enn - overstige (overgå)
excel at/in	utmerke seg i
excess		overskudd - overmål
exclamation	utbrudd, utrop
execute		utføre, gjøre, virkeliggjøre - iverksette - fullbyrde
exertion	anstrengelse
exhale		gi fra seg, sende ut - puste ut, ånde ut
exhibit		bevisgjenstand, utstilt gjenstand
exodus		utvandring - oppbrudd - 2. Mosebok
expectation	forventning
experience	opplevelse, erfaring - erfare
experienced	erfaren, øvet, rutinert
exploited	utnyttet
exploration	utforske - undersøke
expose		vise frem - avsløre, røpe - overskride
exposure	avsløring - det å bli utsatt (for)
expound		redegjøre for, forklare
expression	det å uttrykke seg - tilkjennegivelse, ytring - uttrykk - 
		uttrykksfullhet
extend		forlenge - strekke seg - utvide - bygge ut
extensive	vid, utstrakt, vidstrakt, omfattende, vidtgående
extent		størrelse, utstrekning - omfang
extinction	det å dø ut - utslettelse - slokking
extrasensory	oversanselig
exuberant	overstrømmende, sprudlende - livsglad - frodig, yppig, rik
exude		utsondre, svette ut - sende ut, stråle ut - sive ut - utgå

F		Tilbake til toppen av siden
fabric		tøy, stoff - vevning - struktur
facilitate	tilrettelegge - lette, gjøre lettere
fact, in	faktisk
fail		mislykkes - svikte - stryke
faint		svak - besvime - besvimelse
fairly		rettferdig, passende - ganske
fairness	rettferdighet - skjønnhet
faith		tro (religiøs tro) - tillit, tiltro
fall short	ikke nå målet - ikke strekke til - mangler noe
fallacy		feilaktig antakelse, villfarelse - feilslutning - villedende natur
falter		snuble - nøle, bli usikker - svikte
fascination	fortryllelse, dragende makt, tiltrekning - hypnotisk virkning
fathom		favne dybden i, forstå - favn (6 fot)
fault		feil
fearful		redd, engstelig, fryktsom - t: fryktelig
feat		prestasjon
feature		gi fremtredende plass til - trekk - ansiktstrekk - attraksjon
feeder		en som mater (el. skaffer mat) - mateinnretning - en som spiser
feign [fein] 	finne på, dikte opp - simulere, hykle
fern		bregne, ormegress
ferocious	vill, glupsk - fig: rasende
fertile		fruktbar - forplantningsdyktig
fidelity	trofasthet, lojalitet - nøyaktighet
fiery		brennende, flammende, gloende, varm - fyrig, lidenskapelig, heftig
figurehead	gallionsfigur - toppfigur - stråmann
file past	marsjere forbi, defilere forbi
finite		endelig (dvs. ikke uendelig), begrensethet
fireworks	fyrverkeri
firmly		fast, bestemt
fit		passende - egnet - frisk
fixate		fiksere (f.eks. blikket), binde
flatter		smigre, forskjønne
flawed		med feil, med en defekt
fled		flyktet - unngikk - sprukket
flee		flykte, løpe sin vei
flicker		blafring - svak antydning - blafre, glimte, flimre - blusse
floored		v: slått i gulvet - slått ut, satt til veggs
flow		flyte - strøm - overflod
fluctuation	svingning - stigning og fall - variasjon
fold		fold, brett, fals
foliage		løv, løvverk, bladverk - blader
folly		dumhet, dårskap
fond		kjærlig - ettergivende - forfengelig
forage for	jakte på, lete etter
foreboding	forutanelse
forefront	forgrunn, forkant
foresee [fåsi]	forutse, forutane, kjenne til i forveien
foretell	forutsi, spå om
forge		s: ildsted i smie (esse) - smie - v: smi - forme, skape
forgetful	glemsom
fork		gaffel - dele, vegskille - dele seg - ta av
forth		frem
forth, call 	fremkalle - vekke, gi - mobilisere, mønstre - samle
forth, come	stå frem, komme frem
fortitude	kraft, mot, sjelsstyrke
fortunate	heldig
foundation	grunnlag, fundament - stiftelse - fond
fragile		skjør (knuser lett)
fragrant	velluktende, (søtt) duftende
frailty		svakhet, skrøpelighet
fraud 		svindel, bedrageri - bedrager, svindler
fray		kamp, strid, slagsmål - kjempe, slåss - skremme - slite i filler, 
		trevle opp
frequently	hyppig, ofte
fret		gnage, slite i stykker - engste seg, være urolig - ergre seg
friction	friksjon, gnidning - gnisninger, små uoverensstemmelser
frivolous	overfladisk, intetsigende, lettsindig - fjollete, tøysete - 
		spøkefull
frontrunner	den som leder, favoritt
fuel		drivstoff, drivmiddel - brensel, fyringsolje
fulcrum		punkt, omdreiningspunkt - støttepunkt
fulfillment	oppfyllelse, innfrielse
funnel		samle - lede
further		lenger - ytterligere, mer - fremme
fuss		oppstyr, ståhei - mase, være oppskaket
futility	virkningsløshet, resultatløshet - tomhet, forfengelighet
fuzzy		dunet - småkrøllete - uklar, tåket

G		Tilbake til toppen av siden
Gaia		det “levende vesenet” Jorden, Moder Jord
gain		v: tjene - få, høste, skaffe , oppnå - vinne - nå (rekke) - fortne
gap		åpning, mellomrom - avstand - hull - kløft - pause, avbrytelse
gatekeeper	portvakt - kontrollør
gather		samle - forstå - øke - vokse
gauge		måle, vurdere, anslå
gawk		kløne, kloss, dåsemikkel
gaze		blikk, stirring - stirre, se (lenge og ufravendt)
geared		tilpasset, innrettet
gem		edelsten - T: perle
gender		kjønn (f.eks: hankjønn)
genealogy	slektsforskning - stamtavle, slektshistorie, avstamning
generic		artsmessig, felles, slekts-
genocide	folkemord
genome		arveanlegg lagt ned i individets indre
gentleness	mildhet, varsomhet
genuine		ekte, uforfalsket - oppriktig
germane		relevant, som har med saken å gjøre
germinate	spire - få til å spire
gladden		glede
glance		blikk - se (raskt)
gland		kjertel
glee		lystighet, fryd, glede
glimmer		svakt (lys) - glimt - lyse matt - glimte
globe, the	jorden, verden
glorious	strålende - deilig
glory		ære - stolthet - glans
glove		hanske
glue		lim
govern		regjere, styre - beherske
grace 		ynde - nåde - anstendighet
grace, with	grasiøst, yndefullt
grand		praktfull, storslått - betydningsfull - fin, herlig
grant		innrømme, gi, bønnhøre
granules	(sand)korn - ru
grasp		grep (på ting) - fatteevne - gripe - forstå
grateful	takknemlig
gratification	tilfredstillelse
gratitude	takknemlighet
gratuitous	gratis, frivillig, ufortjent - ubegrunnet, uberettiget, unødig
greet		hilse på (anerkjenne) - fig: møte
grid		rutenett - linjenett - strømnett, ledningsnett - grill(rist)
gridlock	strøm(av)brudd
grief		sorg
groans		stønn - stønne - knake
groveling	krypende
grunts		grynt - grynte
guilt		skyld

H		Tilbake til toppen av siden
habit		vane - drakt
hail		hagle - praie, anrope - hilse, ta imot
halo		glorie - lysrand, lysring	
handhold	grep, håndtak, feste
haphazard	lykke, slump, lykketreff - a: vilkårlig, tilfeldig
haphazardly	på måfå, på en tilfeldig måte, på slump, på lykke og fromme
harbor		gi ly, skule - tilfluktsted - havn
hardly		neppe, knapt, snaut - hardt, sterkt - med besvær
harmful		skadelig
harness		v: iføre rustning - temme - spenne for, sette på seletøy
harrowing	opprivende
harsh		meget streng - ublid, ubehagelig - besk, stram
havoc		ødeleggelse, ødeleggende
haze		dis - slør - forvirring, usikkerhet, uklarhet
hedge-maze	hekk-labyrint
heighten	forhøye, høyne, forsterke, øke - sette farge på - stige, forsterkes
hemisphere	halvkule
hence [hens]	derfor - herav - fra nå av
herein		i dette stoffet, i denne saken, .... boka
heretic		kjetter
heritage	arv
hesitate	nøle, betenke seg - stamme, stotre - hakke
hesitation	nøling, usikkerhet - vakling, betenkelighet - stamming, stotring
hibernation	hi, (vinter)dvale, vintersøvn
hip		hofte
honor		ære, hedre - beære - innfri, overholde
host		vert - hærskare - nattverdbrød
hostile		fiendtlig
however		imidlertid, men - hvordan i all verden
huge		uhyre stor, kjempestor
humanism	humanisme (menneskevennlighet)
humanity	menneskeheten - menneskekjærlighet, (med)menneskelighet
humanness	menneskelighet
humble		ydmyk - beskjeden
humility	ydmykhet
hurdle		hinder - hoppe over
hypocrisy	hykleri, skinnhellighet
hypocrite	hykler, skinnhellig

I		Tilbake til toppen av siden
idea		begrep, idé, forestilling - tanke, hensikt
idle		intetsigende - uvirksom - doven
ignorance	uvitenhet
ignorant	uvitende
illusive	illusorisk , uvirkelig, skuffende
image		bilde - figur - ansikt utad, image - profil
imagination	fantasi, innbilningskraft - innbilning, forestilling
imbalance	ubalanse
imbedded	legge ned i - støpe ned i - begrave i
imbue		fylle, inngi - gjennomsyre
immediate	omgående, øyeblikkelig - nærmeste - umiddelbar - direkte
immense		enorm, umåtelig stor, uendelig
immerse		fordype, engasjere - senke ned i
imminent	umiddelbart forestående
immobile	ubevegelig, immobil - rolig, urokkelig
immutable	uforanderlig
impact		støt, slag - virkning
impair		svekke, skade
impart		meddele - bibringe, formidle - tildele
impasse [impaas]	dødpunkt - blindgate - uføre
impassioned	lidenskapelig, glødende
impeccability	feilfrihet, ulastelighet
imperative	absolutt nødvendig - bydende, myndig
impermanence	uvarighet
implant		innpodning - innpode, inngi - implantere
implementation	realisering, gjennomføring
implication	innblanding - underforståelse, følge
implicitly	implisitt, underforstått - stilltiende - ubetinget, blindt
imply		innebære, medføre - antyde
impose 		pålegge - påtvinge - være ubeskjeden
impose on	utnytte - pålegge - kreve
imposition	påleggelse - byrde
impostor	bedrager, svindler
impression	inntrykk
imprint		s: pregning, merke, avtrykk - stempel, preg 
		v: trykke - prege inn
improve		bedre, forbedre
impunity	ustraffet - straffefrihet
impurity	urenhet
inability	manglende evne
inaccurate	unøyaktig
inadequacy	utilstrekkelighet
inanimate	død (om gjenstand), livløs
inappropriate	upassende
incantation	trylleformular, tryllesang, besvergelse
incapable 	uskikket, hjelpeløs
incapable off	ute av stand til å
incense		røkelse - virak - gjøre rasende
incentive	spore, oppmuntring, -kraft - ansporende, oppflammende
incident	begivenhet, hending, episode, opptrinn - skade
incidentally	tilfeldig, tilfeldigvis - ellers, forresten, forøvrig
inclination	tilbøyelighet - helning - vinkelen mellom den jordmagnetiske kraft
		og horisontalplanet
incomplete	ufullstendig, uferdig, ukomplett
inconsistent	inkonsekvent - ulogisk, selvmotsigende - uforenlig
inconvenience	ulempe - bry, uleilighet - ubeleilighet
indebted	takknemlighetsgjeld - stå i gjeld til
indeed		faktisk - riktignok - virkelig - ja, stemmer
indefinitely	på ubestemt tid, i det uendelige
indescribable	ubeskrivelig
indicative of	antyde, vise - betegne, være et tegn på
indifferent to	likegyldig overfor, uinteressert i
indigenous	innfødt, innenlandsk - medfødt - virkelig
indiscriminate	som ikke gjør forskjell, vilkårlig
induce		bevirke, forårsake - tilføre
indulge		føye - gi etter for
inefficient	ineffektiv, ikke dyktig nok - uegnet
inestimable	uvurderlig, som ikke kan måles
inevitable	uunngåelig, ikke til å unngå
infancy		barndom - spebarnsalder
infant		baby, skoleelev
infidelity	vantro - utroskap
infinitely	uendelig
infinitesimal	uendelig liten
infirmity	svakelighet, skrøpelighet
inflict		tildele, tilføye, volde, påføre - påtvinge
ingest		innta ved svelgning eller absorbering
inherent	iboende, medfødt
inherently	i grunnen, dypest sett
inherit		arve
inheritance	arv - det å arve
inhibit		hemme, gi hemninger - hindre
initial		begynnelses-, start-, utgangs-
initiate	innlede, påbegynne, iverksette, sette i gang - innvie - oppta
injury		skade - krenkelse
injustice	urettferdighet - urett
innate		medfødt, naturlig, iboende - innvokst
inquire		spørre om - forespørre - undersøke
inquisitive	spørrelysten, vitebegjærlig - nysgjerrig
insane		sinnsyk, sprø, vanvittig
insanity	sinnsykdom, galskap
insidious	snikende - lumsk
instant		øyeblikk - øyeblikkelig
instill		innpode, inngyte
insufficient	utilstrekkelig, mangelfull - udugelig, udyktig
insult		fornærmelse
insurmountable	uoverkommelig
integral	helhetlig, vesentlig, integrerende
integration	sammensmeltning (til et større hele), integrering
integrity	redelighet, hederlighet, rettskaffenhet
intend		ha til hensikt, ha i sinne, bestemme - akte, tenke, mene
intensification	intensivering
intent 		vilje, besluttsomhet, bestemthet - oppsatt, fast besluttet -
		hensikt, formål
intent, give	bestemme seg for, beslutte seg for
intentional	med hensikt - tilsiktet
interact	påvirke hverandre (gjensidig), gripe inn i (innvirke på) hverandre
intercept	fange opp, snappe opp, avskjære
intercession	forbønn - mellomkomst, megling
intercourse	samkvem - samleie
interim		a: foreløpig, midlertidig, konstituert - overgangs-
interject	skyte inn
intermediary	mellommann
internal	indre - innenriks
interpolate	føye inn, skyte inn, smugle inn - interpolere
interpret	tolke - tyde
interrelated	innbyrdes beslektet
interrogate	avhøre, forhøre
intersect	krysse hverandre - berører hverandre
intertwine	flette sammen, slynge seg om hverandre
intervene	gripe inn, blande seg inn (i)
intrigue	fengsle, oppta, gjøre nysgjerrig - intrige
intrinsic	indre - egentlig, reell - vesentlig
introspective	innadvendt - selvgranskende
introvert	innadvendt - vende innover
intrusion	forstyrrelse, inntrengen
inundate	oversvømme, overvelde
invasive	angripende - angreps- 
invent		oppfinne, finne opp - finne på
invention	oppfinnelse - oppdiktet historie
inversion	speilvending, ombytting, omvending, det å snu om (på) - inversjon
invigorate	gi kraft, styrke
involuntary	ufrivillig
involve		medføre - innvolvere - komplisere
invulnerability	usårbarhet
invulnerable	usårlig, usårbar
irresistible	uimotståelig
irrevocable	ugjenkallelig
issue		s: utsendelse, utgivelse - sak, spørsmål - utløp
		v: sende ut - utgi
itemize		oppføre punktvis, spesifisere på regning

J		Tilbake til toppen av siden
jesting		spøkefull, spøkende
join		forbinde, skjøte, føye sammen - slutte seg til - forene
joint		skjøt - ledd - skjøte - forent - felles
jolt		s: risting - støt, smekk, sjokk
		v: riste, støte, skake, skumpe - ryste
joyously	gledestrålende
juncture	(avgjørende) tidspunkt, kritisk øyeblikk - tilslutning - knutepunkt
junky		dårlig, skrapete - (sprøyte)narkoman
justify		rettferdiggjøre, forsvare , unnskylde

K		Tilbake til toppen av siden
keener		skarp, skarpsindig fin - bitende, kvass - sterk, stor - ivrig -
		gjennomtrengende
keep track of	holde seg á jour med, holde seg orientert om
kidney		nyre
kind  		slags - snill, vennlig
kind of	liksom - (i et svar:) ja, litt
kneecap		kneskål
knowingness	innsiktsfullhet - kyndighet - utspekulerthet, sluhet
knowledge	kunnskap - viten, kjennskap

L		Tilbake til toppen av siden
lament		sørge over - klage - beklage - klagesang
language, third	Kommunikasjon i Åndens språk, en vandrende meditasjon, 24 timer i 
		døgnet, mellom mennesker og Ånden (Gud).
lap		fang - runde - etappe - sluke - slikke i seg
lapse		forløp - feile - synke - svikte
latter		siste - sistnevnte, denne, dette, disse - enden (slutten på livet)
lattice		flettverk, listverk, gitterverk - gitter, sprinkler
laudable	prisverdig, rosverdig
layer		lag
layman		legmann
lay-off		permittere - holde opp - la i fred
leading edge	fremkant, forkant, inngangskant - forflanke
leaf		blad
leap		hopp, sprang - hoppe - hoppe over
leapfrog	hoppe bukk - passere hverandre skiftvis
leisure		fritid, tid man kan nyte i ro og mak
lest		for at ….. ikke, av frykt for at
lethargic	sløv, apatisk
levitate	stige opp og sveve i luften
lid off		ta lokket av - løsne lokket
lid		lokk - øyelokk
limbo, be in	være glemt - sveve i uvisshet - være uviss
lineage		avstamning, slekt, ætt
linger		somle - bli værende, bli igjen
literally	bokstavelig, ordrett
lofty		høy, høytliggende - opphøyd - overlegen, stolt	
loom		noe truende kommer tilsyne, dukke opp
lore		kunnskap (basert på overlevering)
losing out	skadelidende - tapende
loss		tap - savn - bortgang, død
lucid		klar - skinnende, strålende - gjennomsiktig
luminescence	lysning eller lysstråling som ikke skyldes høy temperatur

M		Tilbake til toppen av siden
magnificent	praktfull
magnitude	størrelse - betydning, viktighet
mammal		pattedyr
mandatory	obligatorisk
manner		måte - fremtreden, oppførsel
mansion		herskapsbolig
mantle		kappe - fig: teppe - dekke til
map		kartlegge
marble		marmor - marmorblokk - klinkekule - gravstein - marmorkake
marvel		undre seg (sterkt), være overrasket
mastery		herredømme, kontroll over - beherske
maternal	moderlig - på morssiden
matrix		kilde, utspring - livmor, opphav - bindemiddel - energifelt
matter		materie - bety noe - spille noen rolle
mature		modne - moden, kjønnsmoden, voksen
maze		labyrint
meadow		eng
meander		bukte, slynge seg - sving - løkke - bukt
meaning		betydning - mening
meaningless	meningsløs, intetsigende
means		middel
measure		mål - tiltak
measurement	måling, mål
mediate		megle, mekle
meek		saktmodig, from - ydmyk, spak - forknytt - godtroende
meld		sammensmelte, forene - fusjonere, slå sammen
mellow		modne, bli mildere - mettet, dempet - bløt, myk - saftig
mend		reparere, lappe, stoppe, utbedre, sette i stand - t: bli bedre
menopause	menstruasjonens opphør, overgangsalder
mentor		veileder, (faderlig) rådgiver
mere (miø)	a: bare, kun, rett og slett - s: dam, sjø
merely [miøli]	bare, kun, alene
merge		møtes, smelte sammen - flette - fusjonere
merkabah	entitetens energiskall/energiskrog
merry-go-round	karusell - rundkjøring - virvel
metamorphosis	forvandling, metamorfose
midst, in	midt i, midt under - i blant (mellom)
mighty		mektig - kjempestor - meget, svært
migration	trekke (f.eks: trekkfugl) - streife omkring
mimic		etterape, herme etter, parodiere
mindless	tankeløs
mirage		luftspeiling, fatamorgana - fig: illusjon, blendverk
mire		dyp søle - myr, sump
misconception	misoppfatning, misforståelse
misconstrue	feiltolke, mistyde, legge ut på en gal måte
misdirect	feildirigere, vise gal vei - feiladressere
misery		elendighet, lidelse, sorg
misguided	villedet, skakkjørt - (misforstått)
misrepresentation	uriktig fremstilling - fordreining
mistaken, be	ta feil
mock		spotte, latterligjøre, håne - trosse - påtatt
momentum	fremdrift, fart - styrke, drivende kraft - kraftmoment, drivkraft
monastery	munkekloster
monetary	penge- ......
monotheism	læren om en eneste Gud
mortgage	v: belåne - s: pant
mortified, be	føle seg dypt krenket
mortify		ydmyke
moth		møll - nattsvermer
motivate	motivere, drive
mourn		sørge (ved død)
muffled		dempet (om lyd)
multitude	mengde, masse, vrimmel, sverm - mangfoldighet, tallrikhet
mundane		verdslig, ordinær, kjedelig
murmur		mumle, mumling - murring, knurring - svakt brus, rasling, susing
mutually	gjensidig

N		Tilbake til toppen av siden
nag		sutre, syte, plage - kjefte, småskjelle
narrative	beretning, fortelling
native		innfødt - medfødt - naturlig hjemmehørende
naught		null, ingenting
nausea		kvalme, kvalmefornemmelse - vemmelse, motbydelighet
nauseous	kvalm, vemmelig - by en imot
necessarily	nødvendigvis - ikke sikkert
necklace [´neklis] halssmykke, halsbånd
negate		benekte
negotiate	forhandle - greie, klare
nevertheless	likevel - ikke desto mindre
nonetheless	likevel - ikke desto mindre
nor		heller ikke
notion		begrep, forestilling - oppfatning - ide, innfall, nykker
nourish		fø, ernære - fig: fostre, nære
nowhere		ikke noe sted, ingen steder
nucleus		kjerne, grunnstamme
nudge		liten dytt, lite puff, dult
numb		nummen, følelsesløs - gjøre følelsesløs - fig: lamme
nurture		oppdra - pleie - nære

O		Tilbake til toppen av siden
obedience	lydighet
objector	protestant (dvs. en som protesterer)
obligation	forpliktelse
obliged		takknemlig
obliterate	utslette - viske ut
oblivious	ikke være oppmerksom på, ikke bry seg om - være glemsk
obscene [abbsiin] obskøn - utuktig
obscure		skjule - tilsløre - mørk
obsession	besettelse, tvangstanke, fiks idè, mani
obsolete	foreldet, gått av bruk
obstacle	hindring, hinder
obtain		få, erverve
obvious		tydelig, klar, opplagt, innlysende
occasion	anledning, sjanse
occasionally	av og til, en gang i mellom, leilighetsvis
occur		hende, inntreffe - finnes, forekomme
odd		merkelig, rar - sporadisk - til overs
oddity		særhet, egenhet - raritet - raring
offending	krenking - fornærming
offset		a: forskjøvet, skjev - tilbaketrukket - oppveid, fremhevet
offspring	avkom - resultat
ominous		illevarslende
omit		unnlate - utelate
omni-		alle, for alle, i alle, alle slags
one another	hverandre
oneness		enhet, et udelt hele - det å være ett
opportunity	anledning, leilighet, mulighet, sjanse
oppose		motsette seg, opponere mot
oppress		undertrykke, trykke ned, tynge på
oppression	undertrykkelse - byrde - nedtrykt
orbit		omløpsbane - innflytelsessfære
ordain		ordinere, prestevie - befale - påby
order of 	rekkefølge, orden
order to, in	for å
origin		opprinnelse, opphav - kilde
original	opprinnelig - original, nyskapende - eksentrisk, særing
originate	oppstå, være opphav
oscillate	svinge (fram og til bake)
ostensibly  	tilsynelatende
ought		bør, burde
outpouring	utgytelse, hjertesukk
outrage		udåd - fornærme, sjokkere, opprøre
outright	på stedet - like ut, rett ut - direkte
outshine	lyse sterkere enn - overgå, overstråle
outskirts	utkant, utkantstrøk
outstanding	a: fremragende, fremtredene - iøyenfallende, påfallende - ubetalt
outward		ytre - utvendig, utvortes - utgående
outweigh	oppveie, veie mer enn
ovaries		eggstokkene
overdue		forsinket - som for lengst skulle vært betalt/gjort/gjennomført
over-inflated	overdrevet - pumpet for sterkt opp, med for høyt lufttrykk
overlay		overlegg - belegg - belegge, legge over
overlook (sth)	overse noe - unnskylde noe, la noe passere - ha utsikt over
overly		svært (så), altfor, overdrevent

P		Tilbake til toppen av siden
pace [peis]	tempo - skritt
pagan		hedning
pale		blek - blekne
pancreas	bukspyttkjertel
parable		lignelse
paradigm	virkelighetsoppfatning - mønster - modell
paragraph	avsnitt, linje
parameter	parameter (dvs. en konstant variabel som brukes i formler)
paramount	største, altoverskyggende, over, foran
paraphrase	omskrivning - omskrive, skrive om
parochial	provinsiell, trangsynt - sogne-, herreds-, menighets-
part		del - rolle - område - skilles - dele seg
partial		delvis - partisk
participate	delta
particular   	detalj - spesiell
particular, in	særlig, spesielt
partnering	spille på parti - handle i kompaniskap
pass along	gå videre! stopp ikke opp! - gå lenger innover
pass up		rekke opp - t: si neitakk til - t: gå glipp av
passion		lidenskap - forkjærlighet, glød, elske - elskov, kjærlighet - 
		raseri, sinne
passionate	lidenskapelig - brennende, glødende, heftig, voldsom - hissig
path		sti - fig: vei
patience	tålmod(ighet) - utholdenhet
pattern		s: mønster - modell - forbilde, til etterfølgelse - prøve - type
pave		brolegge - belegge, dekke - (fig: pave the way for = bane veien for)
peasant		småbonde - landsens folk
peculiar[pikjuuliø] spesiell, særegen, eiendommelig - særlig - merkelig, underlig
peer		likemann, adelsmann - stirre, myse - titte
pejorative	nedsettende
penalty		straff - uheldig følge - bot, mulkt
pent up		innestengt, innesperret - oppdemmet
pentecostal	pinsevenn - pinse-  
peon		gjeldsfange - dagleier, dagarbeider
perceive	merke, sanse, oppfatte
perception	sansing, oppfatningsevne - forståelse
perfection	fullkommenhet - perfeksjon
performance	utførelse - prestasjon - fremførelse
perimeter	(om)krets - forsvarslinje, forsvarsområde, ytre forsvarsverk
period		periode, tid, tidsavsnitt - basta, punktum - (undervisnings)time
perish		omkomme - råtne, gå i oppløsning
perishable	lettbedervelig
permeate	trenge gjennom, trenge ned i
perpetrator	gjerningsmann
perpetual	stadig, vedvarende - evig, evinnelig
perpetuate	bevare, forevige - videreføre
persecute	forfølge - plage
persevere	holde ut, være utholdene, bli ved, fortsette, holde frem
persist		vedvare, holde seg, fortsette
persuasion	overtalelse(r)
pertain 	passe (sømme) seg for - angå, vedrøre
pertain to	omhandle - angå - være del av, høre til
pertinent	relevant, vedrøre, angå
pervade		spre seg i, spre seg gjennom - gjennomsyre
pervasive	vidt utbredt, gjennomtrengende
petty		liten, ubetydelig - smålig - mindreverdig, små- (f.eks. småkonge)
phantom		fantasibilde, syn - gjenferd, spøkelse
physics		fysikk
pickings, slim	småsmuler, smårester - dårlige rester
pineal gland	pinealkjertel, konglekjertel
pitfall		fallgruve, felle - dyregrav
pituitary	hypofyse
planetary	planetarisk, planet-
platitude	platthet, smakløshet, flauhet, flause - banalitet - selvfølgelighet
platter		stort ovalt fat, anretningsfat
plead		be inntrengende - påberope seg
pleasant	behagelig
pleasure	nytelse - fornøyelse
pliable		bøyelig - smidig, føyelig
plight		vanskelig situasjon
plod		traske, gå tungt - slite, slepe
poignant	skarp, kvass, bitter, besk - trist - intens
poise		(sinns)likevekt, ro - balanse - sveve
poised		balansert - klar - rolig, behersket
poke		s: puff, dytt, støt, slag 
		v: puffe, dytte, støte, skubbe - stikke (hull)
polite		høflig - dannet, kultivert
poll		avstemning - valg, avgi stemme - gallup
ponder		tenke over - overveie - spekulere på
pons		hjernebroen
porpoise	nise
portion		porsjon - andel, del - dele ut - fordele
possessive	dominerende - eie, ha for seg selv
postulate	(ubevist) påstand - påstå, forutsette
posture		holdning - stiling - posere
potent		potent - kraftig, sterk
pour		tømme - strømme - øsregne - støpe
poverty		fattigdom
praise		rose, prise, berømme
precede		gå foran - kjøre foran
preceding	foregående
precious	kjær, dyrebar - kostbar, verdifull - veldig
precipice	stup, steil skrent
precipitate	fremskynde, forsere, påskynde - styrte - overilt, uoverla
precognition	forutviten, det å kunne forutse fremtidige begivenheter
predestination	forutbestemmelse
predetermine	forutbestemme - avtale på forhånd
prediction	forutsigelse, spådom
predisposition	disponerthet
predominantly	hovedsakelig, overveiende - alt vesentlig
preference	det en foretrekker - prioritet, førsterett
prematurely	for tidlig
premonition	forvarsel, forutanelse
preoccupied 	i dype tanker, åndsfraværende
preoccupied with opptatt av
preposterous	absurd, latterlig
prerequisite	(nødvendig) forutsetning
prescribe	foreskrive - bestemme, fastsette - ordinere, foreskrive
presence	nærvær - påhør
preside		være møteleder, lede, presidere
pretend		late som (om) - leke - spille (skuespill)
pretender	hykler - person som liker å spille
prevail		være fremherskende, være alminnelig - seire
prevalent	vanlig, utbredt
prior 		tidligere, forrige, foregående
prior to	før
proactive	aktivt-virkende, dynamisk-virkende - handlingsorientert
probe		s: sonde - undersøkelse - v: sondere - granske, undersøke, grave
proceed		gå videre, fortsette - gå frem
proclaim	bekjentgjøre, kunngjøre, erklære, utrope til - forby
procrastinate	forsinke, (la) trekke ut, trekke saken i langdrag
procreate	avle
prod		s: stikk, støt, dytt, skubb 
		v: stikke, pirke - oppildne, vekke - egge, tirre
produce		produsere, fremstille - fremkalle
proficient	dyktig
profound	dyp - dypsindig - grundig, inngående, dyptgående - inderlig
profoundly	dyp, inderlig - helt igjennom, tvers igjennom
progress	fremgang, fremmarsj
		v: kjøre - gjøre fremskritt - overvåke, følge opp
prolong		forlenge
prompt		få til - gi støtet til - rask - omgående
prone		liggende, nesegrus - lett for, tilbøyelig
propensity	hang, tendens
properly	ordentlig, passende
property	eiendom - egenskap
proprietary	navnebeskyttet, merkebeskyttet - eiendoms-
propriety	anstendig, korrekt, passer seg
propulsion	framdrift
proselyte	nyomvendt
protracted	langvarig, langtrukken
proverbial	ordspråksaktig, som i ordspråk - velkjent
provide		skaffe, frembringe, fremskaffe, stille til rådighet, sørge for, gi
provocative	utfordrende, provoserende - eggende, provoserende
proximity (,close) nærhet - (umiddelbar nærhet)
prudent		forsiktig - klok
pry		snuse, spionere, speide, være nysgjerrig
psychic		synsk - medium - parapsykologisk
puffed up	innbilsk, oppblåst - hoven - opphovnet
pulp		bløt masse, mos - knuse, mose
purebred	raseren, av ren rase
purgatory	skjærsilden
purge		utrenskning - renske ut
purification	renselse, rensing - lutring
purpose		formål, hensikt - virkning, resultat
purse		pung - håndveske - penger
pursue [pø’suu]	forfølge - strebe etter
pursuit [pesuut] forfølgelse - forfølge
put you up	fig: slå deg/dere ut
puzzle 		puslespill - problem, gåte - forvirre
puzzle out	løse - tenke ut - finne ut
puzzled		forvirret, rådvill, uforståelig

Q		Tilbake til toppen av siden
quad		firkant - firling
quantum leap	kvantesprang
quest		søking, leting - lete - ønske - bønn
quixotic	virkelighetsfjern, don-quijotisk, over-idealistisk - underlig,
		merkelig
quote		sitere

R		Tilbake til toppen av siden
radiance	stråleglans
radiate		utstråle, gi fra seg
rage		raseri - rase
raise		s: lønnsforhøyelse - v: løfte - reise - forhøye, legge på
rambling	vidløftig (tale), springende (tale)
ramification	forgrening, avgrening, utløpere
random		tilfeldig - på slump
rapid		rask, hurtig
rare		sjelden
rate		sats, takst - hastighet, frekvens
readiness	beredskap - beredvillighet - være ferdig
realignment	gjenoppretting - rejustering - omstilling
realize		innse, forstå - realisere - innbringe
realm		kongerike, rike - område, sfære
ream		utvide - rive opp - presse saften av
reason		fornuft - grunn - argumentere - resonnere
reassurance	det å bli beroliget - forsikring (om)
rebel		opprører - gjøre opprør
rebellion	opprør, oppstand
recall		tilbakekalle, hjemkalle - erindre, minnes - ringe tilbake
recede		trekke seg tilbake - bli mindre, dale
recent		nylig, fersk (ny, siste, senere)
receptive	mottagelig
recipient	mottager
reciprocal	gjensidig - innbyrdes - omvendt
reciprocate	gjengjelde - gå fram og tilbake - utveksle
recite		lese opp, si frem, deklamere - regne opp
reckless	likeglad, uvøren - dumdristig, vørsløs, hensynsløs, uforsvarlig
reclaim		gjenvinne - reformere
recognition	gjenkjennelse - erkjennelse
reconcile	forsone - forene
reconfigure	omstrukturere
recur		inntreffe igjen, gjenta seg - gå igjen - dukke opp igjen
redeem		forløse, frelse - innfri - innløse
reducible	reduserbar
redundant	overflødig - arbeidsløs - ordrik, overlesset - vidløftig
reenact		rekonstruere
refined		forfinet, raffinert - dannet, fin, fisefin
refuge		ly, tilflukt, fristed, tilfluktsted, asyl - reservat - trafikkøy
regard		anse, betrakte - aktelse
regarding	angående
regardless	uansett, uten hensyn til
regimented	ensrettet, disiplinert, innordnet i et stivt system
rehearsal (,dress) prøve (generalprøve)
reign		regjere, styre (over) - herske
rein		tøyle - styre - sele
reinforce	forsterke - gjøre sterkere, armere
reiterate	gjenta
reject		vrake - avvise
rejoice		glede seg, fryde seg
rejuvenation	foryngelse
relate		sette i forbindelse - fortelle, berette
relay		bringe videre - stafettløp - nytt mannskap, nytt skift - relé
release		v: frigjøre, løse - frigi - løslate, sette fri, befri - utløse - 
		slippe - sende ut
relegate to	rykke ned til
reliable	pålitelig
relief		lettelse, lindring - befrielse - hjelp
relinquishment	oppgivelse - avkall - overdragelse
relive		gjenoppleve
reluctant	motvillig, uvillig, ikke villig til
rely		stole på - være avhengig av
remain		forbli, bestå - være igjen - gjenstå - bli
remedy		middel, legemiddel, legeråd - avhjelpe
remembrance of	til minne om
remnant		(liten) rest - levning
remorse		samvittighetsnag, anger
remotely	fjernt - fjern
render		gi - gjengi - pusse (f.eks. en vegg)
renegade	overløper - frafallen
renewal		fornyelse - utskifting
renovation	restaurering - modernisering
repercussion	ettervirkning, etterdønning - tilbakevirkning, følge
replace	legge tilbake - bytte ut, fornye, erstatte
replacement	det å legge tilbake - utskiftning, fornyelse - gjenanskaffelse
replicate	gjenta, repetere
repository	oppbevaringssted, gjemme, gjemmested - lager
reprieve	s: utsettelse av straff - benådning - lindring 
		v: utsette (straff) - gi en frist
reproach	bebreide - bebreidelse - skam
require		trenge, behøve - kreve, forlange
resemble	ligne
resent		ta ille opp, bli fortørnet over - føle seg fornærmet over
resentful	ergelig, harm
resentment	ergrelse, harme
reservation	forbehold, reservasjon - bestilling
reside		være bosatt, bo
residual	gjenværende, resterende, som er blitt til overs - rest
residue		rest - avfall, bunnfall
resilient	elastisk, fleksibel, spenstig - seig
resist		motstå, gjøre motstand - stritte imot, vegre seg - motvirke
resistance	motstand - vegring - motstandskraft, resistens
resolution	beslutning - resolusjon - fasthet - løsning
resolve		besluttsomhet, fasthet - fast beslutning - beslutte - løse (opp)
resound		gjenlyde
respect 	respektere - henseende
respect of, in	med hensyn til, angående
respite		fig: hvile, pause
responsibility	ansvar, ansvarsbevissthet
restful		rolig, avslappet
restore 	restaurere, renovere - gjeninnføre - gjenopprette - levere tilbake
restore to	gjeninnsette i
restraint	(selv)beherskelse - sikring - begrensning
resurrection	oppstandelse
retain		beholde, binde
retaliate	gjengjelde, gi igjen med samme mynt - ta motforholdsregler
retention	tilbakeholdelse
retreat		retrett, tilbaketrekning, tilbaketog - tilfluktsted
retribution	gjengjeld(else), straff
retrieve	gjenerverve, få igjen - redde, rette opp
reveal		røpe - avsløre - vise - åpenbare
revelation	avsløring - stor overaskelse - åpenbaring
revenues	inntekter
revere		høyakte, vise stor respekt for
reverence	ærefrykt, stor respekt, ærbødighet - høyakte, vise stor respekt for
revisit		s: nytt besøk, gjensyn - v: besøke igjen, gjense
revive		få nytt liv - komme til bevissthet - gjenopplive - fornye
revolve		dreie - rotere, dreie seg, gå rundt
ribbon		bånd
ridicule	latterliggjøre, le av
riffraff	pakk, utskudd, søppel
rift		splid, uenighet - revne
righteous	rettferdig - rettskaffen
righteousness 	rettferdighet, rettferd - rettskaffenhet - rettferdiggjørelse
rigorous	streng, hard, skarp, rigorøs - meget nøye
rile		ergre, irritere - grumse til
ripe		moden, fullvoksen
rob		plyndre, rane
role		rolle
row		rad, rekke - bråk, spetakkel, krangel - roing, rotur
rudimentary	elementær - uutviklet
rural		landlig, landsens
rut		hjulspor - fig: gammelt spor, gammel vane, fast tralt - løpetid

S		Tilbake til toppen av siden
sacred		innviet - hellig - åndelig - religiøs
sacrifice	ofre - offer, offergave - ofring
sacrum		korsben
sage		a: vis, klok - s: salvie - vismann
Sagittarius	stjernebildet Skytten
saleebus	Et språk som de på “den andre siden” bruker. Tilsvarer “Ah-språket”
sanctity	fromhet - hellighet - ukrenkelighet
sanctuary	helligdom, hellig sted - tilfluktssted - reservat
sanity		mental helse, forstand - fornuft
sap		undergrave, svekke - sevje, saft
saturate	mette - gjennombløte, gjennomvæte
savage		vill, rasisme - vill, primitiv
savant		lærd
scapegoat	syndebukk
scarcity	mangel - dyrtid
scent		duft, lukt - luktesans - teft
scholar		vitenskapsmann - lærd - stipendiat
scoff		håne, være hånlig overfor
scope		ramme - arbeidsområde - spillerom
scowl		skulende blikk - skule
scuttle 	torpedere
scuttle off	stikke av
seasoned	tilvent, trenet - gammel, lagret, tørket - krydret, smakt til
see		se - forstå - tenke seg, forestille seg
seed 		v: sette frø, frø seg
		s: frø, såkorn - avkom, slekt - bibl: sæd - 
		fig: spire (f.eks: av tvil)
seedling	ung ømtålig plante 
seeing		det å se
self-discovery	selv-oppdagelse
self-esteem	selvaktelse, selvrespekt
self-importance	innbilskhet, viktighet - selvfølelse
selfishness	egoisme, egenkjærlighet
selfless	uselvisk
self-restraint	selvbebreidelse
self-righteousness egenrettferdighet - egen(el. selv)rettferdiggjørelse
semantic	ords betydningsvariant - språklig mening
sense 		s: sans - oppfatning - fornuft - hensikt - betydning 
		v: fornemme, føle
sense of	sans for, følelse av, fornemmelse av
sense, in a	på en måte
sentient	sansende
sequential events rekkefølge av hendelser
sequester	isolere - trekke tilbake - beslaglegge
serenity	klarhet - avklarethet , sinnsro, opphøyd ro, (sjele)fred
setup		arrangement - struktur, oppbygning - situasjon, stilling - 
		arrangert situasjon - oppstilling 
sever [sevø]	kutte av, rive av - bryte - skille ut, skille fra
severe [siiviø]	meget streng - stiv - alvorlig - hard(t)
shade		skygge - nyanse - persienne, rullgardin - skygge for, skjerme
shallow		grunn (ikke dyp) - overflatisk
shape		form - skikkelse - fasong - forfatning
shatter		knuse, smadre - slå i stykker, splintre - ødelegge, bryte - briste
Shaumbra	“storfamilien” Crimson Circle
sheath		slire, skjede - kappe, mantel - isolasjon
shed		felle, miste - røyte - kaste
sheer		flortynn, gjennomsiktig - ren - ren og skjær, bar - loddrett, bratt
shelf		hylle
shelter		ly - tilfluktsted - søke ly - skjerme, skule
shimmer		skimrende lys, flimrende lys - skimre, flimre, skjelve, dirre
shred		skjære i strimler, rive i strimler - fille, strimle
shun		(av)sky - unngå
shut down	koble ut - stenge av - nedlegge
sight		synsevne, syn - sikte - få øye på
significant	viktig, betydningsfullt - betegnende
similarity	likhet	
simplicity	enkelthet, troskyldighet
simplistic	overforenklet, naiv
simply		ganske enkelt, simpelthen, bare
simultaneous	samtidig
sincere		oppriktig
sincerity	oppriktighet
singular	en (entall) - bemerkelsesverdig - særegen - sjelden, ualminnelig
skill		ferdighet, dyktighet
skull		hodeskalle
slightly	litt, en smule
slim pickings	småsmuler, smårester - dårlige rester
smite		ramme, treffe
smooth		glatte, jevne - rydde - glatt, jevn - problemfri
soak		bløte opp - legge i bløt - gjøre gjennomvåt
soaking		ufrivillig bad - gjøre gjennomvåt
soar		sveve (høyt) - stige
sob		hulke - hulk
sobriety	edruelighet - nøkternhet
soil		jord, jordsmonn - grobunn - skitne til
solace		trøst - trøste, oppmuntre, lindre
solely		bare, utelukkende, ene og alene
solemn		høytidelig, alvorsfull, høytidsfull
solitude	ensomhet
solution	løsning, det å løse - oppløsning
sonship		sønneforhold, sønnskap (jfr.vennskap)
soothe		berolige, roe - døyve, lindre - smigre
soothsayer	sannsier, spåmann, spåkvinne
sorcery		trolldom
sore		sår, ømt sted - sår, øm - ergelig
sovereign	selvstendig, suveren
span		vingespenn - spenn - tidsrom - rekkevidde - spenne over
sparingly	sparsomt, forsiktig
species		art - slag
speck		flekk
spectacular	flott, imponerende - dramatisk
spell		stave - bety - trylleformular - trolldom
spinal cord	ryggmarg
spine		ryggsøyle
spin-off	biprodukt - vidreutvikling - forgrening
spite of, in	til tross for, tross, trass i
splendor	glans, prakt
sponge		svamp - vaske med svamp - tørke - fig: snylte
spouse		ektefelle
sprout		spire, skudd - få groer (f.eks: potetgroer)
staggering	forbløffende, svimlende
stalemate	fastlåst situasjon
stalking	lure seg (inn på), snike seg (inn på), sniking - forfølging
stall		stoppe, kvele - steile, miste farten - sette på bås
standoff	pause (i arbeidet), midlertidig stans - det å holde seg på avstand
staple		stift - hefte, feste - viktigst, hoved-.....
startle [staatl] gi en støkk, skremme, skremme opp
startled [staatøld] (opp)skremt
state		tilstand, forfatning - si, erklære, uttale
statement	konstatering - kunngjøring - utsagn
static		statisk, likevekt - stillestående
stellar		stjerne-.....
stem 		stanse, stoppe - demme opp for
stem from	skrive seg fra, skyldes
stern		a: hard, streng - barsk
stir		røre i - oppstyr, oppstuss - røre på seg
stoke		fyre - fylle på brensel - fylle - proppe
storage		lagre - lagring
stove		ovn - komfyr
strain		belastning, påkjenning - anstrenge
strands		strå
strangle	kvele
strata		lag
strengthen	bli sterkere - styrke - bestyrke
stretch		strekning - tidsrom - strekke (seg)
strict		nøyaktig, nøye - streng - fullstendig - stiv
strife		strid, konflikt
strike		angripe - ramme, treffe
striking	slående, iøynefallende
strive to	streve etter å, bestrebe seg på å
stroke		s: slag, hugg - strøk - v: stryke, klappe - støte
struggle	kamp - kjempe, stride
strum		klimpre (f.eks. på en gitar)
stubborn	sta - seig - gjenstridig, vanskelig
stuck, be/get	stå fast - bli sittende fast, kjøre seg fast
stumbling block	snublestein, anstøtsstein, hindring
subconscious 	[sabbkånsjess] underbevisst
subjugate	underlegge seg, erobre
sublimate	sublimere (overføre psykisk energi fra drifter til f.eks åndsarbeid)
submissive	underdanig, ydmyk, spak
submit		underkaste seg - levere - fremlegge
subsequent	påfølgende, etterfølgende
subservient	underdanig, servil
subset		undergruppe
subside		synke - avta, stilne
substantially	vesentlig - stort sett
substitute	erstatning - vikarierende
subtle [sætl]	svak - spissfindig - snedig, lur - slu, undefundig - skarp
subtlety	spissfindighet - skarpsindighet - sluhet, smarthet
succor		hjelp - hjelpe
suffer		lide - tåle - gjennomgå - tillate
sufficient	tilstrekkelig, nok - dyktig, flink - velstående
suffocate	kvele, kveles, holde på å bli kvalt
suggest		foreslå - antyde - tyde på - inspirere
summon		sende bud på, tilkalle, sammenkalle til
superficial	overfladisk
superiority	overlegenhet
superstition	overtro
suppose		forutsette - anta, tro, gå ut ifra
supposed	antatt - skal (være)
suppress	undertrykke, delvis fortrenge - avskaffe - holde hemmelig, fortie
surely		sikkert, ganske visst - ja absolutt!, javisst!
surge		bruse, fosse - strømme - bølge - dønning
surpass		overgå, overstige
survey		kartlegge - besiktige - inspeksjon - ta et overblikk over
survive		overleve - klare seg - leve lenger enn
suspend		henge (opp) - utsette - suspendere - inndra
suspense, be in	sveve i uvisshet, være i uvisshet - ikke avgjort
sustain		tåle - opprettholde - holde oppe
sustenance	underhold, føde, mat - matvarer
swap		bytte
sweep		stryke langsmed, fare henover - feie, sope, måke
sweet energy	fin energi
sweet spot, the	det gode sted, det rette sted
swift		rask, hurtig
swing		huske - svingbevegelse - svingning - utslag
swirl		virvel
syllable	stavelse
synchronicity	synkronitet

T		Tilbake til toppen av siden
tangible	håndgripelig, til å ta og føle på, følelig
tangle up	vikle (seg) inn i hverandre, filtre (seg) sammen
tapestry	s: vev, billedvev, gobelin, billedteppe
tar		tjære - asfaltere
task		oppgave
tawdry [taddri]	billig, prangende - spraglet, broket, gloret - juggel, billig stas
tedious		kjedelig, kjedsommelig
temper		herde - hardhet - temperament, sinn, lynne, gemytt, humør
template	mal, sjablong - mønster
tempt		friste
tendril		slyngtråd, klatretråd
tenet		grunnsetning, læresetning - prinsipp - dogme, tese - trossetning
tension		spenning
tentative	tentative, forsøks-
terror		terror - skrekk, redsel
tether		tjor - tjore, binde
thigh		lår
third language	Kommunikasjon i Åndens språk, en vandrende meditasjon, 24 timer i
		døgnet, mellom mennesker og Ånden (Gud).
thoroughly	[thæreli] grundig
thou		du
threat		trussel
threaten	true
threshold	dørterskel - terskel
thrive		trives - gå godt, blomstre
throes		kamp - pine, kval - smerte, stikk
throughout [thruu-aut] gjennom hele - tvers igjenom
thus		således - derfor
thwart		motarbeide - komme i veien for
thymus		kjertel (bak brystbenet, over hjertet)
thyroid 	gland	skjoldbruskkjertel
tiller		rorpinne - håndtak - rotskudd
time, on	presis
timely		i rett tid - beleilig, betimelig, tidsnok, i tide
timid		engstelig, redd, fryktsom, sky, forknytt
tine		tann - takk, spiss
tiny		bitteliten
tithe		tiende, tiendedel
tithing		tiende (betaling)
topic		(hoved)emne, tema - gjenstand
torch [tåtsj]	lommelykt - fakkel
torment		plage - kval, pine
torn 		sønderflenget
torn away	revet løs
toss		kaste, lempe
track of, keep	holde seg á jour med, holde seg orientert om
trail		spor - sti - løype - oppspore - slepe
trait		(karakter)trekk
tranquillity	ro, stillhet, fredfylthet
transcend	overgå - overskride - overvinne
transcribe	skrive ut
transform	omforme, omdanne - omskape, forvandle - transformere
transition	overgang
transmission	overføring
transmute	forvandle, omdanne (til et annet stoff)
transparent	gjennomsiktig, klar - gjennombrutt - åpenbar - åpen, uten baktanker
transpire	bli kjent, komme for dagen - utdunste, svette - t: hende
tray		brett - (brev)kurv - flat skuff
tread [tred]	trå - tråkke - trappetrinn
trek		lang (og anstrengende) reise - tur
trepidation	skjelving, angst, frykt og beven
trial		prøve - forsøk - prøvelse - konkurranse
tribal		stamme- (f.eks: stammekrig)
tribe		stamme
trite		banal, hverdagslig, triviell, forslitt
trivial		triviell, uvesentlig
truly		virkelig, oppriktig
trust		tillit - vise tillit, stole på
tuning fork	stemmegaffel
turmoil		opprør - (vill) forvirring - storm
twirl		virvling - virvle rundt - sno, tvinge
twist		dreining, vri - sving - sno, tvinne - fordreie, forvrenge

U		Tilbake til toppen av siden
ulcer		(kroniske) sår - magesår
Ultimate, the	høyeste - aller største - aller øverste
ultimate	endelig, øverst - størst, høyest, ypperst - grunnleggende - 
		fjernest, ytterst
ultimately	omsider, til sist
unalterable	ufravikelig, som ikke kan gjøres om
unambiguous	utvetydig, entydig
unaware 	ikke vite, uvitende, ikke opmerksom
unaware of	uvitende om, ikke oppmerksom på
unbeknownst to them uten deres kjennskap (eller vitende)
unbelief	vantro, mistro
unbiased	upartisk, saklig, objektiv, fordomsfri
unbridled	utøylet (ukontrollert)
unceasingly	også - uavbrutt, ustanselig
uncharted	ikke kartlagt
uncommon	uvanlig, sjelden
unconditional	betingelsesløs
unconscious	[annkånsjess] ubevisst, bevisstløs
underneath	(neden)under, på undersiden - på bunnen, innerst inne
underpin	støtte opp (om bygg)
undertake	garantere - forplikte - foreta
undesired	uønsket
undivided	udelt
undo		knyte opp - sprette opp - gjøre om - ødelegge
uneasiness	uro, engstelse
unencumbered	gjeldfri, ubeheftet
unevolved	uutviklet, ikke utarbeidet
unfortunate	uheldig, beklagelig
unfounded	u(be)grunnet, grunnløs, uberettiget, løs
unify		forene, samle
unity		samhold, enighet - enhet - helhet - (tallet) èn - udelt hele
unless		med mindre, hvis ikke - unntatt, når
unlikely	usannsynelig, lite sannsynelig
unravel		trevle(s) opp - utrede, løse, løse seg opp
unresolved	uløst - ubesluttsom
unrest		uro
unsettled	urolig, ustabil - ubebygd - ubetalt
unsettling	som gjør urolig
unveil		avduke - bekjentgjøre, avsløre
unwarranted	uberettiget - uhjemlet
unwieldy	(stor og) uhånterlig, tung (å flytte på)
unwillingness	ulyst
unworthy	uverdig
upheaval	omveltning - landhevning
upset		oppbrakt, oppskaket, urolig
urge		sterkt ønske - henstille, be - anspore
usurp		monopolisere - tilrane seg
utilize [jutilais] bruke, gjøre bruk av, benytte, utnytte
utterance	ytring - uttrykk

V		Tilbake til toppen av siden
vain		forgjeves - tom - forfengelig
validate	gyldiggjøre, bekrefte
valve		ventil, klaff, spjeld - dør, sluseport
vanish		forsvinne
vantage point	fordelaktig stilling, sted med god utsikt
vapor		damp (tåke)
vastly [‘vaastli] enormt, uhyre stor
vat		fat, kar, tønne, beholder
veil		slør, dekke, forheng - tilsløre
vein		vene, åre - drag, trekk - stemning - stil
vengeance	hevn
vengeful	hevngjerrig
vent		ventil - lufte
venture		forsøk - våge - risikere, satse (på)
venue		(møte)sted, konkurransearena
verdict		dom - (juridisk) kjennelse
verification	verifisering, bekreftelse, kontroll
vertebra	ryggvirvel
very 		nettopp - helt, hele - aller - meget
very best, the	den/det aller beste
vessel		beholder, kar, fat
vest		s: vest - undertrøye - v: bekle, ikle - overdra
vested		iført, ikledd - fast, sikker, sikret, hevdvunnen
vestige		spor, levning, rest - antydning
vial		sylinderisk beholder for flytende medisin
vicious		ond - grusom - ondskapsfull - voldsomt
vigilant	vaktsom, årvåken
villain [‘vilin] skurk - kjeltring
violate		krenke, bryte - vanhellige
virtually	i realiteten, faktisk
virtue		fortrinn - dyd
virtuous	kysk, dydig, meget anstendig
visibility	sikt (f.eks: god el. dårlig sikt)
vision		syn - visjon - klarsyn
visionary	synsk - urealistisk, utopisk - s: drømmer
vivid		levende, livaktig
vocation	kall - yrke
void		ugyldiggjøre, oppheve - tomrom
volitional	viljeshandling
voluntary	frivillig
vomit		oppkast - kaste opp - spy - brekning
vortex		virvel (i vannet) - virvelvind - malstrøm
vow		s: (høytidelig) løfte - v: love, sverge - erklære, si
vulnerable	sårbar

W		Tilbake til toppen av siden
waist		midje, livlinje
wall of fire	veggen av ild
wall		mur - vegg - gjerde
wallow		velte seg (i) - nyte, kose seg med
wand		kvist - stav, tryllestav, taktstokk
warrant		rettferdiggjøre - lovlig hjemmel
wary		forsiktig, varsom
wavering	vakling - vaklende, ubesluttsom
wealth		rikdom
weary		gjøre trett, trette - trett, sliten
weave		vev, vevning - veve, flette, slynge, sno - spinne, fortelle
web		vev, spinn (f.eks: edderkoppspinn)
weep		gråte
weigh 		veie
weigh on	tynge, hvile tungt på
well-off	rik - heldig
whatever is	hva som enn er, hva som er
whereas		mens (derimot)
whereby		hvorved - ifølge hvilke/hvilken/hvilket
whether 	om, hvorvidt
whimsical	lunefull, full av nykker - pussig, rar, underlig - forskrudd, sær
wholly		helt (fullstendig) - utelukkende
wicked		ond, dårlig, syndig, gudløs - stygg, slem - ertelysten, ondskapsfull
wield		bruke, håndtere - utøve, ha
wiggle		sno seg, vri seg
willingness	beredvillighet, villig, vilje
wipe out	slette, viske ut - tørke vekk - befri seg for - utrydde, utslette
withdraw	trekke (seg) tilbake - ta tilbake
within 		inne, inne i, inni, innenfor, innvendig, på innsiden - innen
within you, from fra ditt/deres indre
withstand	motstå, stå i mot
woe is me	stakkars meg
worn		forslitt, seig(livet)
worship		dyrke, tilbe - forgude
worthiness	respektabilitet - (akt)verdighet - hederlighet - fortjenstfullhet
wrathful	vredefylt (sint)

Y		Tilbake til toppen av siden
Yahweh		Yahve(h), Jahve, Jehova (Det hebraiske navnet på Gud)
yardstick	målestokk
yearn		lengte
yet		enda, ennå - men, likevel, dog
yield to	vike for - gi etter for - gi fra seg til